Glavne teme kongresa

13. Kongres Udruženja toksikologa Srbije sa međunarodnim učešćem
1. TOXSEE Regionalne Konferencije

Sadašnjost i budućnost toksikologije: izazovi i prilike

 

Kongres i Konferencija imaju za cilj da inaugurišu integralni i multidisciplinarni pristup i sagledaju ulogu toksikologije u određenim bitnim kliničkim granama medicine kao i u ekologiji i zaštiti životne sredine.

U tom smislu, pored standardnih toksikoloških tema koje se nalaze na listi u nastavku, postoji mogućnost prijave radova (kao slobodne teme) i iz sledećih oblasti:

 • Toksikologija u urgentnim stanjima i urgentnoj medicini
 • Toksikologija u pedijatriji
 • Opšta medicina i mesto toksikologije
 • Uloga i mogućnosti toksikologije u domenu ekologije i zaštite životne sredine

Glavne teme kongresa su:

 • Klinička toksikologija
 • Profesionalna toksikologija
 • Forenzička toksikologija
 • Veterinarska toksikologija
 • Ekotoksikologija
 • Analitička toksikologija
 • Biomarkeri toksičnosti
 • Endokrini ometači
 • Organ specifična toksikologija
 • Neurotoksikologija
 • Imunotoksikologija
 • Genotoksikologija i karcinogenost
 • Reproduktivna toksikologija
 • In vitro toksikologija
 • In silico toksikologija
 • Toksikologija smeša
 • Toksikološka procena rizika
 • Regulatorna toksikologija
 • COVID-19 vs toksikologija
 • Slobodne teme